+48 54 234 50 40

biuro@usm.com.pl

MENU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”). informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest USM Marcin Zglinicki Sp. z o.o. z siedzibą w Czernikowie, przy ul. Toruńskiej 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749480, NIP: 8792705475, REGON: 381335426 (zwaną dalej „USM”).
  2. USM przetwarza Państwa dane w następujących celach:

– przedstawiania ofert lub rozpatrywania zapytań ofertowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez USM, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w ramach czynności poprzedzających zawarcie umowy),

– zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

– dokonania oceny Państwa wiarygodności płatniczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO,

– rozpatrzenia reklamacji, świadczenia usług serwisowych itp., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO,

– realizacji przez USM czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO,

– marketingu produktów i usług oferowanych przez USM, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

– ewentualnego dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO,

– tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne USM).

  1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach jest konieczne dla:

– rozpatrzenia zapytania ofertowego dotyczącego produktów oferowanych przez USM lub usług świadczonych przez USM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia takiego zapytania,

– złożenia przez USM oferty dotyczącej produktów oferowanych przez USM lub usług świadczonych przez USM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości złożenia takiej oferty,

– zawarcia i wykonania umowy zawartej z USM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania takiej umowy,

– otrzymania świadczeń w postaci produktów lub usług USM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak ich otrzymania,

– rozpatrzenia reklamacji lub innych wniosków, odwołań i sprzeciwów, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości ich rozpatrzenia przez USM,

– marketingu produktów oferowanych przez USM lub usług świadczonych przez USM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości takiego marketingu.

  1. Państwa dane mogą być udostępniane przez USM:

– osobom upoważnionym przez USM do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

– podmiotom i organom, którym USM jest zobowiązana, lub upoważniona, udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

– podmiotom, którym USM powierzyła wykonywanie czynności związanych z działalnością gospodarczą na rzecz USM,

– biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,

– podmiotom współpracującym z USM, w tym podwykonawcom, specjalistom IT, doradcom technicznym, prawnym i ekonomicznym, bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym, jeśli udostępnienie takie będzie konieczne w celu zakupu produktów lub usług USM.

  1. USM jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez USM lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.
  2. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych osobowych,

– prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy USM będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  2. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez USM w sposób zautomatyzowany, USM nie stosuje profilowania.
  3. USM nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych: USM Marcin Zglinicki Sp. z o.o. pod adresem: ul. Toruńska 4, 87-640 Czernikowo lub pod adresem e-mail: rodo@usm.com.pl .

 

 

 

 

 

Comments are closed.